Aplikácia pre rečovú audiometriu

Hru ukončíte zatvorením okna webového prehliadača.

Kliknutím na robota spustíte hru.

nextbutton3

Táto aplikácia je výsledkom spolupráce tímov z Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach a laboratóriá LICOLAB pri  Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Viac informácií nájdete v článku Pediatric Speech Audiometry Web Application for Hearing Detection in the Home Environment.


This application is the result of joint team from Department of Electronics and Multimedia Communications, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice, Department of Slovak Studies, Slavonic Philologies, and Communication, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice. This English article describes the application in more details: Pediatric Speech Audiometry Web Application for Hearing Detection in the Home Environment.